Subaru respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese privacywetgeving, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘AVG’ of de ‘GDPR’).

Subaru Benelux (hierna 'Subaru' of 'We'), met maatschappelijke zetel te Zaventem, Leuvensesteenweg 555 bus 10,  is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Met dit Privacybeleid willen we u inlichten over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden als ‘persoonsgegevens’ beschouwd. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

We verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren via onze normale bedrijfsactiviteiten, en dit zowel online als offline. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u bestellingen plaatst of producten of diensten aankoopt, met ons overeenkomsten aangaat of communiceert, of websites bezoekt en gebruikt.

 • contactinformatie die u op onze website invoert en waarmee we met u kunnen communiceren, zoals uw naam, leeftijd en aanspreking, gebruikersnaam, postadressen, telefoonnummers, e-mailadressen of andere adressen waarop we u berichten, bedrijfsinformatie en registratie-informatie kunnen sturen;
 • relatiegegevens die ons helpen zakendoen met u, zoals de soorten producten of diensten waarin u mogelijk interesse hebt, contact- en productvoorkeuren, talen, kredietwaardigheid, marketingvoorkeuren en demografische gegevens;
 • transactionele informatie over hoe u contact met ons hebt, inclusief aankopen, vragen, informatie over de klantenaccount, informatie over bestellingen en contracten, leveringsgegevens, financiële en factuurgegevens, gegevens voor belastingen, transactie- en correspondentiegeschiedenis, en informatie over hoe u gebruikmaakt van onze websites;
 • voertuiginformatie, inclusief het chassisnummer en model van uw voertuig, VIN-nummer, technische gegevens over uw voertuig, nummerplaat van uw voertuig, onderhoudsgeschiedenis van uw voertuig en eigendomsgeschiedenis van uw voertuig, en
 • veiligheids- en nalevingsinformatie die ons helpen onze belangen te behartigen, inclusief informatie voor conflictbeheersing, fraudepreventie en interne verificatie, evenals informatie die nodig is voor de veiligheid van onze gebouwen, zoals visuele opnamen.

We hebben niet de bedoeling om persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn. We moedigen ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te verhinderen dat Subaru hun persoonsgegevens verwerkt.

 

Op welke wettelijke basis verwerken we uw persoonsgegevens?

We mogen uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken op basis van de volgende rechtmatige gronden:

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst met u
 3. Wettelijke verplichting
 4. Afgewogen gerechtvaardigd belang van Subaru of een derde

Afgewogen gerechtvaardigde belangen omvatten marketing, reclame, veiligheid, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse van eigen producten of diensten, bedrijfsbeheer, juridische zaken en intern beheer.

Wanneer we met uw toestemming persoonsgegevens verwerken, hebt u op elk ogenblik het recht om deze toestemming in te trekken. Raadpleeg punt 7 voor meer informatie over de uitoefening van het recht op intrekking.

 

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Subaru verwerkt uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, zoals hieronder beschreven.

 • Om een klantenrelatie op te bouwen en te onderhouden;
 • Om orders te behandelen, ze in de financiële administratie te verwerken en om ze te factureren;
 • Om diensten van Subaru te verlenen en te onderhouden (zie subaru.be/service);
 • Om een klantenservice te leveren om garantieverzoeken te verwerken, om onderhoud uit te voeren, om garantieverplichtingen en terugroepingen van producten na te leven en om klachten en verzoeken te behandelen;
 • Om te communiceren met dealers of servicepunten van ons netwerk om proactief contact op te nemen met Subaru-bestuurders in het geval van storingen of defecten aan het voertuig of om serviceafspraken te plannen;
 • Om u op de hoogte te houden over de producten en diensten van Subaru, voor nieuwsbrieven en om persoonlijke offertes op te stellen;
 • Om u feedback te vragen via klantentevredenheidsenquêtes over onze producten, diensten en uw ervaring met Subaru;
 • Om marktonderzoek uit te voeren om onze bedrijfsactiviteiten, merken, diensten en producten te verbeteren;
 • Om u op de hoogte te houden over onze getrouwheidsprogramma's;
 • Om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren met behulp van adresvalidatietechnieken;
 • Om cookies van onze websites te koppelen en te analyseren met onze eigen klantengegevens.

 

Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

In verband met de hierboven onder punt 3 beschreven punten kunnen we uw persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers:

 • Derden: we kunnen een beroep doen op derden om diensten en functies namens ons te leveren en uit te voeren. We kunnen persoonsgegevens aan deze derden beschikbaar maken om deze diensten en functies uit te voeren. Elke verwerking van die persoonsgegevens gebeurt volgens onze instructies en in overeenstemming met de oorspronkelijke doeleinden;
 • Wettelijke verplichtingen: we kunnen persoonsgegevens over individuele personen ook beschikbaar maken aan openbare of gerechtelijke instanties, ordehandhavingspersoneel en -instanties zoals door de wet vereist, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of ordehandhavingsvereisten, en inclusief instanties en rechtbanken in de landen waarin we actief zijn. Waar het door de wet is toegestaan, kunnen we zulke informatie ook openbaar maken aan derden (inclusief juridische adviseur) wanneer dit nodig is voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of om op een andere manier onze rechten af te dwingen, om onze eigendom of de rechten, eigendom of veiligheid van anderen te beschermen, of indien nodig om de functies voor externe audit, naleving en deugdelijk bestuur te ondersteunen;
 • Fusies en overnames: persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan een partij die alle of een deel van de aandelen of activa van Subaru of zijn bedrijfsactiviteiten verwerft in het geval van een verkoop, fusie, vereffening, ontbinding of andere dergelijke situatie;
 • Gelieerde ondernemingen: we kunnen persoonsgegevens ook overdragen aan en delen met onze gelieerde ondernemingen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Dragen we uw persoonsgegevens over buiten de EER?

Omdat ons bedrijf wereldwijd actief is, kunnen we uw persoonsgegevens overdragen aan ontvangers in landen buiten de EER die niet de gepaste bescherming van persoonsgegevens bieden. In zulke gevallen nemen we de nodige maatregelen om een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te garanderen, met inbegrip van het gebruik van de goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld door de Europese Commissie.

De overdracht van uw gegevens aan derden zoals hierboven vermeld, gebeurt alleen voor de in dit Privacybeleid vermelde doeleinden, en alleen voor zover toegestaan door dit Privacybeleid en door toepasselijke wetten en voorschriften, of als Subaru verplicht is om persoonsgegevens aan een bevoegde instantie over te dragen.

 

Hoe houden we uw persoonsgegevens veilig?

Subaru past de nodige technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking, onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies of onopzettelijke wijziging.

 

Wat zijn uw rechten?

U hebt op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die vermeld zijn onder punt 3.

Daarnaast kunt u de volgende rechten laten gelden:

 • het recht op toegang tot uw persoonsgegevens;

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Als wij u geen toegang kunnen geven tot uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld omwille van wettelijke verplichtingen), laten wij u weten waarom dat niet mogelijk is. Ook kan je een kosteloze kopie verkrijgen van de verwerkte gegevens in een begrijpelijke vorm.

 • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens;

Wanneer uw persoonsgegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn, kan u ons vragen om deze onjuistheden of onvolledigheden te laten verbeteren.

 • het recht op wissen van uw persoonsgegevens;

U kan ons vragen om uw gegeven te wissen. In dit geval dient u er evenwel rekening mee te houden dat wij u geen service meer kunnen bieden indien u dat wenst. Uw recht op vergetelheid is echter niet absoluut. Wij hebben het recht uw gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer de naleving van een wettelijke verplichting of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

 • het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:

Indien u dit nodig acht, kan u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

U kan altijd bezwaar maken tegen de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.

 • het recht op portabiliteit of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

Ook heeft u het recht om, onder bepaalde voorwaarden, de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvoor u toestemming heeft gegeven, door ons te laten overdragen aan  een andere verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover het technisch mogelijk is, bezorgen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks aan de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke.

 • het recht om een eerder gegeven toestemming in te trekken;

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming te allen tijde weer intrekken op eenvoudig verzoek.

Als u een van de bovengenoemde rechten wilt laten gelden, raadpleeg dan punt 8 hieronder om te weten hoe u contact met ons kunt opnemen.

 

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid en/of over de bescherming of verwerking van uw persoonsgegevens, of als u een van de rechten onder punt 7 wilt laten gelden, neem dan contact met ons op via:

 

Subaru Benelux NV/SA

T.a.v. Data Protection Team

Leuvensesteenweg 555 bus 10

1930 Zaventem

België

 

Of via het e-mailadres: privacy@subaru.be

Wanneer Subaru een vraag van u ontvangt, worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt om op uw vraag te antwoorden.

 

Klachten?

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De autoriteit die toezicht houdt op onze organisatie is:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit (‘GBA’)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

commission@privacycommission.be

https://www.privacycommission.be/

 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons intern beleid voor het bewaren van gegevens (bijvoorbeeld zolang u een klant van Subaru bent of interesse toont in de diensten van Subaru en/of zolang de toepasselijke wetgeving dit vereist).

 

Verwerken we cookies?

Als u onze website bezoekt, en als we indien nodig uw toestemming daarvoor krijgen, kunnen we cookies, webbeacons en andere soortgelijke technologieën gebruiken om informatie op te slaan om onze reclame te personaliseren en u een betere, snellere en veiligere klantenervaring te bieden. Als u geen cookies wilt gebruiken, dan kunt u ze weigeren. Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website vindt u in ons Cookiebeleid (www.subaru.be/nl-be/cookie-policy).

 

Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Zonder uw rechten te beperken zoals beschreven in dit Privacybeleid, behoudt Subaru zich het recht voor om dit Beleid op elk moment te wijzigen of anderszins bij te werken. Wanneer Subaru wijzigingen aan dit Beleid aanbrengt, wordt de datum waarop de wijzigingen werden aangebracht op deze website aangegeven.

Dit Privacybeleid is het laatst herzien op 08/08/2023.