Door de Subaru-site te bezoeken en te raadplegen, aanvaardt u deze voorwaarden zonder beperkingen of uitzonderingen. Uw toegang tot de Subaru-site is derhalve gebonden aan deze voorwaarden en alle wetten die hierop van toepassing zijn.

Alle op deze site genoemde voorwaarden en prijzen zijn onder voorbehoud en worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven.

Intellectueel-eigendomsrecht

Deze website wordt beschermd door nationaal en internationaal intellectueel-eigendomsrecht. Openbaarmaking of verveelvoudiging, alsmede hergebruik of opvragen van de website, waaronder gedeelten daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende, Subaru Benelux, tenzij het toepasselijke recht daarvoor de bevoegdheid geeft. In het bijzonder is het verboden de in vorige zin genoemde handelingen te verrichten voor commerciële doeleinden.

 

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn de rechthebbenden ten aanzien van op de website aangegeven handelsmerken, logo's en servicevermeldingen ('de tekens') Fuji Heavy Industries Japan en erkende distributeurs, waaronder Subaru Benelux. Gebruik van de tekens zonder toestemming van de rechthebbenden is verboden, tenzij het toepasselijke recht daarvoor de bevoegdheid geeft. In het bijzonder is het downloaden, kopiëren, verspreiden of gebruik als metatag (magneetwoord) van de tekens verboden.

 

Hyperlinks

De Subaru-site kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. Subaru Benelux geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico's die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.

 

Geen verklaring of garantie inzake nauwkeurigheid

Hoewel Subaru Benelux alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. Subaru Benelux wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie af. Deze site en haar volledige inhoud worden "als zodanig" ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Subaru Benelux wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van, of op een of andere manier te maken heeft met, uw toegang tot of het gebruik van de Subaru-site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de Subaru-site.

 

Aanpassing van het beleid

Subaru Benelux behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

 

Garanties

Alle op deze website gegeven garanties zijn onverminderd het dwingend het recht waarop de consument in het land van zijn woonplaats zich ter zake van consumentenbescherming kan beroepen.

 

Privacy en persoonsgegevens

Link naar de privacy policy

 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

 

Gebruik van kortingsbonnen

Onderstaande regels zijn geldig op alle kortingsbonnen door Subaru uitgegeven onder welke vorm dan ook (print , email , downlaadbaar) die beschikbaar gesteld zijn door Subaru Benelux nv in België en/of Luxemburg.

 

  1. Kortingsbonnen hebben een maximale duur van één maand na uitgifte ook indien geen geldigheidsduur zou vermeld zijn. (vb : indien verzending per email , één maand na verzend datum van de betrokken mail.
  2. Geldig als voldaan is aan de voorwaarden van de aanbieding (en enkel geldig in het officiele Subaru dealernetwerk).
  3. De kortingsbonnen kunnen niet ingeruild worden voor geld.
  4. Enkel geldig op producten zoals op de bon vermeld en op de producten die in stock zijn bij de betrokken dealers.
  5. De bonnen zijn niet cumuleerbaar met andere speciale kortingen. Voor één product kunnen niet meerdere kortingsbonnen of vouchers worden gebruikt.
  6. Per mail verzonden kortingsbonnen moeten voorgelegd in zijn geheel, met datum van verzending van de mail en de email hoofding , bestemming, verzendinggegevens. Bonnen voorgelegd zonder deze gegevens zijn niet geldig.
  7. Bonnen uitgeven in print zijn niet geldig indien gefotocopieerd.
  8. Kortingsbonnen op naam zijn niet overdraagbaar.

 

Gebruik van cashback vouchers

Onvolledige of foutieve zendingen die niet aan de voorwaarden voldoen evenals zendingen gedaan na de periode van de actie worden niet in aanmerking genomen. U moet een e-mailadres invoeren om een actie verder te kunnen verwerken. Enkel online registraties zullen in behandeling genomen worden. Registraties zullen altijd vermeld worden in de voorwaarden van de cashback actie.

Bij cashback acties dient u een kopie van de ondertekende bestelbon van de wagen te uploaden. U kunt één keer deelnemen per cashback actie. U ontvangt het teruggestorte bedrag uiterlijk 4 weken nadat Subaru de online registratie heeft ontvangen en goedgekeurd met een kopie van het ondertekende bestelbon. Subaru behoudt zich het recht voor de voorwaarden van de actie tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen zonder dat aanspraak wordt gemaakt op enige vergoeding of andere actie in welke vorm dan ook.